Best Practice Koninklijke Verkade NV

Best Practice Koninklijke Verkade NV 

Reorganisaties zijn spannende trajecten die in veel bedrijven moeizaam verlopen. Een van Nederlands bekendste merken heeft onlangs een omvangrijke reorganisatie doorgevoerd en gedurende dit proces hebben wij bij elke stap ondersteuning geboden. Daarbij staan de wensen en behoeften van de opdrachtgever, alsmede die van de medewerkers, altijd op de eerste plaats. Dankzij deze instelling is het ons gelukt om samen met de klant een voor alle betrokkenen optimale reorganisatie door te voeren.

Een essentiële voorbereiding

Het houden van overzicht is bij reorganisaties van groot belang. Zonder een goed doordachte planning en begrip van de samenhang tussen de verschillende stappen is het traject gedoemd te mislukken. Daarom zijn we gestart met deze zaken in kaart te brengen en een bijbehorende businesscase op te stellen. Vervolgens hebben we een communicatieplan geschreven, nieuwe functieprofielen ontwikkeld, de adviesaanvraag opgesteld, en voorbereidingen getroffen voor de onderhandelingen met de vakbonden. Door deze slimme tijdsinvestering is het bedrijf in staat geweest om met een helder pad voor ogen aan de reorganisatie te beginnen.

Stakeholder management, altijd en overal

Tijdens een reorganisatie kom je in aanraking met diverse groepen betrokkenen. Zo moet er rekening worden gehouden met de OR, stuurgroep, managers, medewerkers, en vakbonden. Daarnaast zijn er nog andere partijen die geïnformeerd dienen te worden, bijvoorbeeld klanten en leveranciers. Communicatie is hierbij het sleutelwoord. Regelmatig overleg met de OR vergroot de kans op een positief advies voor de reorganisatie en duidelijke afstemming met de stuurgroep zorgt voor betere en snellere besluitvorming. Ook het overeenkomen van een sociaal plan met vakbonden heeft baat bij heldere afspraken en een open dialoog. Gedurende het traject bleek ook dat een kritische supportgroep (KSG) enorm effectief kan zijn. De KSG, bestaand uit top- en middenmanagement, functioneerde als klankbord en bood steun bij informatiesessies, teamoverleg, Q&A, nazorg, etc. Het zorgvuldig toepassen van stakeholder management heeft dus een belangrijke bijdrage geleverd aan het eindresultaat.

De inrichting van de toekomstige organisatie

Nadat de OR de adviesaanvraag had goedgekeurd, begon het plaatsingsproces. Middels belangstellingsregistratie en meerdere soorten maatstaven werd vastgesteld hoe de toekomstige organisatie eruit zou komen te zien. Uit ervaring weten we hoe we het plaatsingsproces zo efficiënt en nauwkeurig mogelijk kunnen laten verlopen. Hierdoor hebben we de tijd die medewerkers in onzekerheid moesten doorbrengen weten te verminderen.

Begeleiden van de verandering, een voorwaarde van succes

Vanaf het begin hebben we in zeer goede samenwerking met de HR-afdeling gewerkt aan het herkennen en omgaan met weerstand. Later hebben we ook geoefend met het voeren van interviews en slecht nieuws gesprekken. Zowel managers als medewerkers hebben hier positief op gereageerd. Bovendien hebben we na een uitgebreid selectieproces een ervaren derde partij ingeschakeld om het mobiliteitscentrum met ons in te richten. Hierbij heeft de behoefte om boventallige medewerkers zo goed mogelijk te begeleiden centraal gestaan. Daarnaast is en blijft nazorg voor degenen die binnen de organisatie zijn gebleven altijd een uitdaging. Gelukkig wordt hier nog steeds aandacht aan besteed, waardoor we tevreden kunnen terugblikken op het traject.

We zijn van begin tot eind betrokken geweest en hebben zo ondersteuning weten te bieden op alle vlakken. Deze aanpak maakt zelfs de grootste veranderingen gesneden koek.