Werknemersrelaties en arbeidsvoorwaarden

Versimpeling arbeidsvoorwaarden in vier stappen

Als HR-professional is het soms lastig werken met verschillende arbeidsvoorwaarden. De toename van fusies en overnames van de afgelopen jaren maakt het er ook niet gemakkelijker op. Al helemaal niet als het gaat om het harmoniseren van deze verschillende arbeidsvoorwaarden. Hierbij kan veel onvrede met scheve blikken ontstaan. Daarom is een vlekkeloos harmonisatieproces van groot belang. In dit artikel lees je hoe je in vier stappen tot een simpeler model van arbeidsvoorwaarden komt.

De vier stappen

  1. Huidige regelingen inzichtelijk maken: uitzoeken welke arbeidsvoorwaarden van toepassing worden na de fusie of overname en uitzoeken van de verschillen en raakvlakken.
  2. Harmonisatieberekening en -voorstel maken: met een rekenmodel kun je kwantitatief inzichtelijk maken hoe de verschillende arbeidsvoorwaardelijke regels zich tot elkaar verhouden. Implicaties voor de gehele populatie maar ook op individueel niveau kunnen als grondslag dienen voor het harmonisatievoorstel. Harmonisatie raakt altijd de persoonlijke en financiële situatie van medewerkers. Dit is iets om je in het hele proces bewust van te blijven. Een compensatie-, afbouw- of afkoopregeling kan de situatie van medewerkers draaglijker maken.
  3. Overleg met vakbonden en ondernemingsraad (OR): mede door de herziening van fusiegedragsregels eind 2015, dienen bedrijven meldingen van fusies en overnames eerder te maken bij de Sociaal-Economische Raad (SER). Dit biedt vakbonden meer tijd om de rechten van personeel beter te behartigen. Bovendien moeten met het instemmingsrecht wijzigingen van bepaalde arbeidsvoorwaarden voorgelegd worden aan de OR. Het vroeg betrekken van vakbonden en de OR is daarom essentieel in het creëren van draagvlak en continue voortgang.
  4. Maatwerk per medewerker: zoals gezegd, een dergelijk proces raakt iedere medewerker. Daarom dient elke medewerker individueel benaderd te worden met een voorstel en de implicaties op papier, toegelicht in gesprek.

Succesfactoren voor implementatie

Tijdens het doorlopen is het toepassen van zorgvuldig change management de sleutel tot succes. Ervaring leert dat heldere en tijdige communicatie van aanleiding en gevolg van een harmonisatietraject de acceptatie onder medewerkers bespoedigt. Transparantie, eerlijkheid en snelheid zijn hierin primaire elementen. De voortgang moet continu worden bijgehouden, zodat tijdig kan worden bijgestuurd en gecommuniceerd. En vaak is het onderscheiden van de verschillende doelgroepen van belang, omdat deze allemaal hun eigen communicatievoorkeuren hebben.

Harmonisatietrajecten van arbeidsvoorwaarden zijn delicaat en dienen daarom zorgvuldig te worden aangepakt. De veranderingen die dergelijke trajecten teweegbrengen zijn merkbaar op individueel niveau. Uiteindelijk gaat het dus om het creëren van een nieuwe situatie die de mensen accepteren en liefst ook nog tevreden mee zijn. Met de geschetste vier stappen is dit absoluut te realiseren: inzichtelijk maken, voorstel maken, overleg met vakbonden en OR en persoonlijk maatwerk.

Vragen?